×

Štatút súťaže

Štatút súťaže

Štatút súťaže

„#ZanechajFotku nôh s hastagom”

(ďalej len “súťaž”)

 

 

Preambula

 • Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
 • Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na stránke www.bosp.skwww.bosp.cz

 

 1. Účel súťaže 

 

 • Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov.

 

 • Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.

 

 

 • Súťaž je oznámená v texte zverejneného príspevku, statusu alebo udalosti (ďalej len „súťažný príspevok“) na Instagram stránke BOSP a na hlavnej stránke https://www.instagram.com/bosp_sk/

 

Organizátor súťaže

 • Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o., so sídlom Dukelská 19, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 36458503, DIČ: 2020027064, (ďalej len „vyhlasovateľ,  organizátor“).

 

Výhry v súťaži

 • Výhrou je 1 krát prototyp obuvi Karpat Pro II Stone a príslušenstvo (termofľaša, ponožky a impreg).

 

Termín a miesto konania súťaže

 • Termín súťaže je stanovený na obdobie od 27. júla 2023 do 1. septembra 2023 (00:00 hod.).
 • Miesto konania súťaže je hlavná Instagramová stránka bosp.
   

Účastníci súťaže

 • Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní pravidlá súťaže podľa tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

 

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom nadviazania kontaktu s ním, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, zverejnenia mien a názvu obce výhercov a na marketingové účely počas 2 rokov od ukončenia súťaže. 

Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

 1. emailovou správou zaslanou na adresu info@bosp.sk
 2.  zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlas“ na obálke  

 

Príjemcom je OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19 085 01 Bardejov, IČO:36 458 503, ako technický realizátor súťaže, ktorý bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov a pod.). Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny. 

 

 

Pravidlá súťaže

 • Do súťaže je zaradený každý používateľ, ktorý v termíne od 27. júla 2023 do 1. septembra 2023 (00:00 hod.) pridá na svoj VEREJNÝ Instagramový profil fotku nôh a označí hashtag #zanechajfotku a followuje Instagramový účet bosp_sk
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť súťažiacu fotku, ak sa domnieva, že prišlo k porušeniu pravidiel, bez udania dôvodu.
 • V prípade zaslania e-mailovej adresy účastník súťaže súhlasí so spracovaním údajov ním zaslaných (e-mailová adresa).
 • V súťaži sú dvaja výhercovia, ktorí budú vybraní náhodným generátorom /https://commentpicker.com/random-name-picker.php
 • Výber výhercov nastane 15. septembra po ukončení súťaže.  
 • Dňa 1. septembra o 00:00 sa ukončí súťaž. Používateľ, ktorý pridá fotku po tomto termíne, nebude zaradený do súťaže.
 • Vyhlásenie výhercov budú uvedení na webovej stránke spoločnosti BOSP www.bosp.sk, www.bosp.cz 
 • Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámený v deň vyhlásenia výhercov, prostredníctvom pomocou e-mailovej správy. V prípade, ak sa výhercovia súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlásia alebo výhru odmietnu, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradných výhercov súťaže.
 • O presnom spôsobe doručenia výhry budú výhercovia informovaní organizátorom súťaže prostredníctvom e-mailovej adresy. Ak nebude dohodnuté inak, obchodný zástupca spoločnosti BOSP odovzdá výhru výhercom osobne, pričom bude vytvorená fotodokumentácia prevzatia výhry, s čím účastník súťaže súhlasí  svojou účasťou v súťaži.
 • Organizátor súťaže zašle výhru výhercom súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výhercovia súťaže poskytli organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
 • Ak výhercovia zásielku obsahujúcu výhru neprevezmú, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, takýto výhercovia strácajú nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercom vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 • Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Výhercovia nie sú oprávnení požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výhercovia berú na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u vyhlasovateľa pri kúpe ich tovarov alebo služieb.
   

Osobitné ustanovenia

 • Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Organizátor môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.
 • Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže.
 • Organizátor nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou v súťaži.

 

Záverečné ustanovenia

 • Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom vyhlásenia súťaže, od 27 .júla 2023.
 • Osoby, ktoré sa zúčastnili súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením pravidiel súťaže.
 • Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie štatútu súťaže.
 • V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.
 • Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu. Znenie štatútu súťaže je zverejnené na webovej stránke spoločnosti BOSP: https://bosp.sk/.  
 • Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácii týkajúcich sa súťaže, je rozhodujúci tento štatút.

 

V Bardejove, dňa 27.júla 2023.

 

Za OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o

 

Ing. Miroslav MATYS


 

Kontakt

OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.
Duklianska 1379/19
085 01 Bardejov
Slovakia

Sme Vám k dispozícií telefonicky a na maily - Pondelok až Piatok (okrem sviatkov) od 08:00 do 16:00
+421 905 60 60 90

Email info@bosp.sk

Kamenná predajňa

OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.
Duklianska 1379/19 vstup z priemyselnej ulice
085 01 Bardejov
Slovakia

Otváracie hodiny PO - PIA 09:00 - 12:00 hod a 13:00 - 16:00 hod.
+421 905 60 60 90

Zobraziť mapu

Vyrobené s na Slovensku

Vzhľadom k novej legislatíve platnej od 1.2.2022 od vás potrebujeme súhlas s používaním súborov cookies. Čo sú zač cookies? Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľský zážitok. Vďaka cookies vám môžeme ponúkať tovar &podľa toho, čo naozaj hľadáte a chcete nájsť. Zákon uvádza, že môžeme ukladať cookies na vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie. Po kliknutí na tlačidlo „Zobraziť detaily" sa môžete kedykoľvek slobodne rozhodnúť, ktoré typy použitia chcete povoliť. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Informáciách o spracovaní osobných údajov.