• Košík je prázdny

  Štatút súťaže

  ŠTATÚT SÚŤAŽE

  „Súťaž o nový model obuvi a jeho testovanie”

  (ďalej len “súťaž”)

   

  Preambula

  • Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
  • Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke BOSP: https://www.facebook.com/bosp.boots/.
  • Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.
  • Súťaž je oznámená v texte zverejneného príspevku, statusu alebo udalosti (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke BOSP: https://www.facebook.com/bosp.boots/.

   

  Organizátor súťaže

  • Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o., so sídlom Dukelská 19, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 36458503, DIČ: 2020027064, (ďalej len „vyhlasovateľ,  organizátor“).

   

  Výhry v súťaži

  • Výhrou je prototyp obuvi S14170 TACTICAL CAMO TARN, veľkosť 44. Vhodný pre mužov aj ženy.

   

  Termín a miesto konania súťaže

  • Termín súťaže je stanovený na obdobie od 12.7.2017 do 16.7.2017 (00:00 hod.).
  • Miesto konania súťaže je Facebook stránka BOSP: https://www.facebook.com/bosp.boots/.
    

  Účastníci súťaže

  • Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
  • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá splní pravidlá súťaže podľa tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

  Pravidlá súťaže

  • Do súťaže je zaradený každý používateľ Facebooku, ktorý v termíne od 12.7.2017 do 16.7.2017 (00:00 hod.) pošle zo svojho Facebookového profilu do komentára príspevku v ktorom je vyhlásená súťaž na Facebook fan page BOSP https://www.facebook.com/bosp.boots, fotografiu zo svojej naj túry.   
  •  Jeden účastník súťaže môže poslať iba jednu fotografiu.
  • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť súťažnú fotografiu, ak sa domnieva, že prišlo k porušeniu pravidiel, bez udania dôvodu.
  • V prípade zaslania fotografie do komentára účastník súťaže súhlasí so zverejnením a so spracovaním údajov ním zaslaných (rozumej fotografiu).
  • V súťaži je jeden výherca a toho vyberú dvaja zamestnanci organizátora súťaže v jeho sídle. Výber výhercu nastane na druhý deň po ukončení súťaže.  
  • Dňa 16.7.2017 o 00:00 sa ukončí súťaž. Používateľ, ktorý pridá fotografiu po tomto termíne, nebude zaradený do súťaže.  
  • Vyhlásenie výhercu bude uvedené na Facebook stránke spoločnosti BOSP https://www.facebook.com/bosp.boots , dňa 17.7. 2017 do 17:00 hod. a to formou vloženia samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie.
  • Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený v deň vyhlásenia výhercu, prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, že výhercovi nebude možné odoslať zo strany vyhlasovateľa súťaže priamu správu cez Facebook, bude výherca vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke BOSP prostredníctvom súkromnej Facebook správy on. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
  • O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy. Ak nebude dohodnuté inak, obchodný zástupca spoločnosti BOSP odovzdá výhru výhercovi osobne, pričom bude vytvorená fotodokumentácia prevzatia výhry, s čím účastník súťaže súhlasí  svojou účasťou v súťaži.
  • Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
  • Pri prevzatí výhry výherca obdrží aj formulár: Zápis o fit testoch obuvi. Podmienkou pre získanie výhry je aj vyplnenie tohto formulára pravdivými a presnými informáciami a doručenie min. 4 fotografií (v elektronickej podobe) z priebehu testovania v prvých 2 mesiacoch testovania.
  • Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
  • Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Výherca nie je oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u vyhlasovateľa pri kúpe ich tovarov alebo služieb.
    

  Osobitné ustanovenia

  • Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Organizátor môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.
  • Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže.
  • Organizátor nezodpovedá účastníkovi súťaže za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s účasťou v súťaži.

   

  Záverečné ustanovenia

  • Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom vyhlásenia súťaže, od 12.7. 2017.
  • Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením pravidiel súťaže.
  • Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie štatútu súťaže.
  • V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.
  • Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu. Znenie štatútu súťaže je zverejnené na webovej stránke spoločnosti BOSP: https://bosp.sk/.  
  • Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácii týkajúcich sa súťaže, je rozhodujúci tento štatút.

   

  V Bardejove, dňa 12.7. 2017.

   

  Za OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o

   

  Ing. Miroslav MATYS

  Vyrobené s na Slovensku

  Tieto internetové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácií reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto internetových stránok s tým vyjadrujete svoj súhlas. Ďalšie informácie